Konzultácie pri tvorbe a implementácií programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020 

(PHRSR po 2020)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý sa vypracúva na základe § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Vypracovanie tohto dokumentu nariaďuje obciam uvedený zákon a je jednou z podmienok na predloženie žiadosti vyššieho územného celku alebo obce alebo skupiny obcí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, eurofondov a iných doplnkových zdrojov.

Pri procese tvorby a spracovania PHRSR Vás osobne navštívime, kde Vám podrobne vysvetlíme ďalší priebeh prípadnej spolupráce. Cieľom konzultácií pri tvorbe PHRSR je aj prispievať k rozvoju spolupráce, participácie a využívania metód dialógu. Cieľom je zvyšovať úroveň zapojenia, adaptácie a mobilizácie všetkých aktérov (samospráva, podnikatelia, mimovládny neziskový sektor a občania) pri rozvoji krajov, regiónov a obcí, a prispievať tak k ich trvalo udržateľnému rozvoju.

Metodika tvorby PHRSR upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR obcí, skupín obcí a VÚC ako nezáväzný, ale odporúčaný materiál. Je vhodné metodiku rešpektovať v záujme vypracovania porovnateľných komplexných strategických dokumentov PHRSR.

EI-RR, n.o. prispievala pri tvorbe PHRSR už v predchádzajúcom programovom období 2013-2020. V súčasnosti sa aktívne zapája pri príprave a tvorbe Integrovaných územných stratégiách. Tieto územné rozvojové stratégie sú kľúčovým dokumentom pri novom eurofondovom programovacom období 2021-2027, v ktorom budú popísané oblasti rozvoja a zámery investícií v rôznych tematických okruhoch a to na regionálnych úrovniach.