Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu“

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu je iniciatívou spolupráce pri koordinovanej výmene skúseností, dialógu a spoločných stanovísk, ktoré pomôžu pri rozvoji oblasti športu a cestovného ruchu. Cieľom spoločného úsilia Slovenského olympijského a športového výboru a Zväzu cestovného ruchu SR je najmä spolupráca.

Slovenský olympijský a športový výbor ako aj Zväz cestovného ruchu SR sú strešné organizácie vo svojich oblastiach. Ich hlavným prínosom je prenos skúseností z medzinárodnej spolupráce, členstiev, projektov a iniciatív, ktorých prispôsobenie na slovenské reálie a ich následné aplikovanie môžu posunúť obe oblasti význame dopredu. Ide napr. o aplikovanie princípov trvalej udržateľnosti, zníženie energetickej náročnosti či ekologizácii v oblasti infraštruktúry, zavedenie medzinárodnej klasifikácie ubytovacích zariadení či športovísk, vzdelávanie kľúčových aktérov a pod. 

Slovenská športová obec a zástupcovia subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu sa dohodli spolupracovať na kľúčových víziách, analýzach a dokumentoch, ktoré sa pripravujú, resp. sú vo fáze verejného pripomienkovania, na úrovni štátu aj všetkých samospráv. Preto iniciovali vytvorenie „Platformy rozvoja športu a cestovného ruchu“, ktorá sa momentálne kreuje na národnej i krajských úrovniach.

Platforma  si ako kľúčové princípy stanovila spoluprácu, otvorenosť a transparentnosť. Je otvorená novým členom a aktívne vyhľadáva nových členov, ktorý by priniesli nové informácie, poznatky či skúsenosti z oboch oblastí a nebráni sa spolupráci aj s inými všeobecno-prospešnými oblasťami.

 

Súčasťou platformy sú aj odborné neziskové organizácie: Európsky Inštitút – regionálneho rozvoj,  n.o. a Dialogue Centre, n.o., ktoré podporujú fungovanie platformy z jej obsahového, ako aj procesuálneho hľadiska.

Európsky Inštitút – regionálneho rozvoja,  n.o. zabezpečuje proces konzultácií a prípravy dokumentov, oboznamuje členov platformy s najnovšími poznatkami, trendami a informáciami v oblasti rozvoja regiónov, formách spolupráce a vytváraní partnerstiev rôznych aktérov pôsobiacich na všetkých úrovniach, možnostiach získavania zdrojov, ktoré pomáhajú pri rozvoji a prezentácii Slovenska. 

Dialogue Centre, n.o. poskytuje podporu najmä v zefektívňovaní a skvalitňovaní spolupráce, dialógu a sieťovaní (potenciálnych) členov platformy prostredníctvom inovatívnych participatívnych a dialógových prístupov, ako aj inovatívnych modelov organizovania členov platformy, ktoré kladú dôraz na sieťovanie a samo-organizáciu. Tieto prístupu prispievajú k motivácii členov platformy aktívne participovať a maximalizovať tak kolektívnu inteligenciu, ktorá má, aj v súčasných chaotických a nepredvídateľných časoch, potenciál generovať udržateľné a inovatívne riešenia, pre rozvoj obidvoch sektorov – športu, ako aj cestovného ruchu.

 

V súčasnosti rozbehnuté a plánované tieto aktivity platformy: 

IÚS - ako jednu z prvých spoločných aktivít je podpora participácie a spolupráce členov platformy na príprave Integrovaných územných stratégiách. Tieto územné rozvojové stratégie sú kľúčovým dokumentom pri novom eurofondovom programovacom období 2021-2030, v ktorom budú popísané oblasti rozvoja a zámery investícií v rôznych tematických okruhoch a to na regionálnych úrovniach.

DKSŠ - dlhodobá koncepcia a stratégie športu si dáva za cieľ zanalyzovať súčasný stav športu na Slovensku z profesionálneho aj amatérskeho hľadiska. Prostredníctvom aktívneho dialógu členov platformy podporujeme snahu identifikovať a   popísať problémy, prekážky, príležitosti a možnosti rozvoja športového života vo všetkých jeho častiach a pripraviť pôdu pre vypracovanie stratégie rozvoja celého športového ekosystému na Slovensku do roku 2030.

EYOF 2022 - Európsky olympijský festival mládeže je najväčším európskym multišportovým podujatím pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. Letnej verzie EYOF sa zúčastňuje približne 3600 mladých športovcov a členov realizačného tímu, ktorý sú z pohľadu cestovného ruchu významný šíritelia zážitkov, pocitov a poznatkov o Slovensku. Platforma bude poskytovať priestor pre maximalizáciu využitia výmeny skúseností z oboch sektorov.

OP Slovensko 2021-2023 – platforma a jej členovia sa budú aktívne zapájať do diskusií a rovnako plánuje zodpovedne pristupovať k celému procesu prípravy a schvaľovania politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 s cieľom presadzovať národné a regionálne záujmy SR v oblasti rozvoja športu a cestovného ruchu.

 

Kontakt:

Martin Mňahončák

koordinátor PRŠaCR 

+421 905 399 634 
platforma@olympic.sk