Podporte naše aktivity, ráta sa každé euro!

Vaše rozhodnutie prispieť Vašimi 2% resp. 3% na aktivity, ktoré EI-RR, n.o. realizuje, je jednou z foriem podpory obnovy parku v Oponiciach, „Platformy rozvoja športu a cestovného ruchu“ ako aj aktivít, ktoré náš odborný tím vynakladá pri aplikovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja regiónov, miest a obcí a presadzovaní spolupráce, participácie a dialógu na národnej úrovni ako efektívny spôsob prosperity Slovenska.

 

Ďakujeme!

 

ÚDAJE POTREBNÉ PRE POUKÁZANIE 2% Z DANE:

Obchodné meno (názov): Európsky inštitút - regionálneho rozvoja, n.o.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Sídlo: Ľudovíta Čuláka 1766/5B, 949 01 Nitra

IČO: 512 37 741